Algemene voorwaarden van praktijk Stilstaan bij verlies

 

(KvK nummer 81586981)

 • Praktijk Stilstaan bij verlies is aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG).
 • Een consult duurt over het algemeen 60 minuten, partner – en gezinstherapie duurt over het algemeen 75 minuten.
 • Een afspraak die bij verhindering door de cliënt niet minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd, wordt volledig in rekening gebracht.
 • De aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de begeleiding, dienen door de cliënt binnen 30 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.
 • Bij niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, kan praktijk Stilstaan bij verlies de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is praktijk Stilstaan bij verlies gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.
 • Bij een betalingsachterstand is praktijk Stilstaan bij verlies gerechtigd – tenzij de begeleiding zich hiertegen verzet – verdere begeleiding op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
 • Er is geen verwijsbrief nodig van de huisarts.
 • Een consult is te allen tijde strikt vertrouwelijk. Praktijk Stilstaan bij Verlies zal nimmer enige gedurende het consult verkregen informatie delen met anderen. Bij uitzonderingen, zoals bij voorbeeld terugkoppeling aan de huisarts, is hiertoe de uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van de cliënt vereist. Zie ook mijn Privacy Reglement.
 • Zowel de opdrachtgever als therapeut is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat er schadeplichtigheid ontstaat. Stilstaan bij Verlies heeft ook dan recht op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.
 • Een vordering tot schadevergoeding op Stilstaan bij Verlies vervalt indien deze niet binnen een jaar nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. Voor zover een vervaltermijn niet mogelijk is, geldt een verkorte verjaringstermijn van een jaar.
 • Praktijk Stilstaan bij Verlies valt onder de klachtenregeling van de NFG.

 

 

Privacy regelement

Dit is de privacyverklaring van praktijk Stilstaan bij Verlies. Hier kan je informatie vinden over omgang met de persoonsgegevens.

De rouw- en verliestherapeut, Henriette Brinkman handelend onder Praktijk Stilstaan bij Verlies, kvk-nummer: 81586981, gevestigd te Hoge Rijndijk 4-28, 4339HA te Woerden, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Praktijk Stilstaan bij Verlies zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) naleven.

 

 

Welke persoonsgegeven worden verwerkt?

Persoonsgegevens die praktijk Stilstaan bij Verlies verwerkt: Dit zijn in ieder geval naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, zorgverzekeraar en facturatiegegevens.

Indien je een opdracht aan Praktijk Stilstaan bij Verlies verstrekt, worden de volgende bijzondere gegevens verwerkt:

 • Gegevens met betrekking tot de begeleiding en het begeleidingsovereenkomst, verkregen via het formulier aanmelding begeleidingstraject en de begeleidingsovereenkomst;
 • Gedragsgegevens; indien noodzakelijk voor de begeleiding en met schriftelijke toestemming.
 • Gezondheidsgegevens, indien noodzakelijk voor de begeleiding en met schriftelijke toestemming;

Indien de betrokkene minderjarig is en de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt of indien de betrokkene meerderjarig is en onder curatele is gesteld, dan wel er ten behoeve van de betrokkene een mentorschap is ingesteld, is in de plaats van de toestemming van de betrokkene de toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger vereist. De toestemming wordt schriftelijk vastgelegd. Indien de betrokkene een schriftelijke machtiging heeft afgegeven terzake diens vertegenwoordiging jegens verwerker, dan is mede toestemming door de schriftelijk gemachtigde vereist.

Een toestemming kan door de betrokkene, diens schriftelijk gemachtigde of zijn wettelijk vertegenwoordiger te allen tijde worden ingetrokken.

Stilstaan bij Verlies doet haar uiterste best om de privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat Stilstaan bij Verlies:

 1. Zorgvuldig omgaat met uw gegevens; Persoonsgegevens worden op een transparante wijze en in overeenstemming met de wet en dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
 2. Ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens.
 3. De gegevens worden alleen verwerkt door Henriette Brinkman die uit hoofde van ambt, beroep, wettelijk voorschrift, of op basis van een overeenkomst tot geheimhouding is verplicht.

Doel:

De gegevens uit het dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Als gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting van de verantwoordelijke na te komen; om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een paar gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat praktijk Stilstaan bij Verlies een factuur kan opstellen. Als praktijk Stilstaan bij Verlies vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ze u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Het is eveneens van toepassing op de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

 

Rechtmatige verwerking

 1. Persoonsgegevens worden alleen voor de in dit reglement bedoelde doeleinden verzameld en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
 2. Persoonsgegevens dienen – gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt – toereikend en ter zake dienend te zijn; er dienen niet meer persoonsgegevens te worden verzameld of verwerkt dan voor het doel van de registratie nodig is.
 3. De registratie van het Burgerservicenummer vindt alleen dan plaats wanneer daarvoor een wettelijke basis bestaat en/of dat er door verantwoordelijke of verwerker een vorm van zorg aan betrokkene wordt verleend. Dit is wanneer de persoon jonger is dan 16 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens

 1. De verwerking vindt plaats door Henriette Brinkman van praktijk Stilstaan bij Verlies voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene, dan wel beheer van de desbetreffende instelling of beroepspraktijk noodzakelijk is.
 2. De verwerking geschiedt met instemming van het begeleidingsplan/aanmeldingsformulier. Je geeft je toestemming door de aanmelding bij praktijk Stilstaan bij Verlies. Als je deze toestemming niet geeft kan je helaas geen gebruik maken van de diensten van de praktijk, omdat Stilstaan bij Verlies de diensten niet kan uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor de overeenkomst/begeleidingsplan.

 

Recht op inzage

Je het recht op: inzage in jouw persoonsgegeven en het ontvangen van een kopie daarvan. Deze ontvang je zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek.

Meer info: zie artikelen 15 tot en met de 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verstrekking van persoonsgegevens

Verstrekking van persoonsgegevens aan een derde geschiedt in beginsel niet anders dan na toestemming van jou of je vertegenwoordiger, behoudens een daartoe strekkend wettelijk voorschrift of de noodtoestand.

 

Recht op correctie, aanvulling, verwijdering

 1. Op schriftelijk verzoek van een betrokkene gaat de verantwoordelijke over tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming (het vergeetrecht) van de over de verzoeker verwerkte persoonsgegevens, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig, niet ter zake dienend zijn of meer omvatten dan voor het doel van de registratie nodig is, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek van betrokkene bevat de aan te brengen wijzigingen.
 2. De verantwoordelijke deelt de verzoeker zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee of hij daaraan voldoet. Indien hij daaraan niet of niet geheel wil voldoen, motiveert hij dat. Verzoeker heeft in dit verband de mogelijkheid zich te wenden tot de klachtencommissie van de verantwoordelijke.
 3. De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming binnen 14 werkdagen, en wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk blijkt anders zo spoedig mogelijk nadien, wordt uitgevoerd.

Bewaren van gegevens

Persoonsgegevens zullen niet langer dan noodzakelijk bewaard blijven. De bewaartermijn is 15 jaar. Indien gegevens verouderd zijn, worden deze verwijderd en vernietig.

 

Klachten regeling

Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan hij zich richten tot:

 1. De verantwoordelijke van de onderneming, praktijk Stilstaan bij Verlies.
 2. een buiten de onderneming functionerend orgaan waarbij praktijk Stilstaan bij Verlies zich heeft aangesloten.
 3. de rechtbank, in de gevallen als bedoeld in artikel 46 van de wet en het College Bescherming Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen en te adviseren in het geschil tussen de betrokkene en de verantwoordelijke.

Wijzigingen inwerkingtreding en afschrift

 1. Wijzigingen in dit reglement worden aangebracht door de verantwoordelijke. De wijzigingen in het reglement zijn van kracht vier weken nadat ze bekend zijn gemaakt aan betrokkenen.
 2. Dit reglement treedt in werking per 1 maart 2021.
 3. Dit reglement is bij de verantwoordelijke in te zien. Desgewenst kan tegen kostprijs een afschrift van dit reglement worden verkregen.

Onvoorzien

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verantwoordelijke, met inachtneming van het bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit reglement.